Regulamin przedsprzedaży

Sklep internetowy Umiem w Internety, działający pod adresem internetowym www.jakoszukac.pl, prowadzony jest przez Agnieszkę Bujała prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Umiem w Internety Agnieszka Bujała, główny adres wykonywania działalności: ul. Akacjowa 4n 2/10 55-040 Ślęza wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer NIP: 6121812355

1.2 Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie, w ramach przedsprzedaży produktu w postaci książki „Jak (nie dać się) oszukać w Internecie”. (dostępnego na stronie internetowej Sklepu).

1.3 Warunkiem skorzystania z przedsprzedaży produktu, o jakim mowa w pkt 1.2 (powyżej) jest:

a) zapoznania się z postanowieniami Regulaminu przed dokonaniem zakupu w ramach przedsprzedaży i jego przestrzeganie;

b) akceptacja Regulaminu.

1.4 Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia.

1.5 Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w PLN i zawierają należny podatek VAT (tj. tzw. cena brutto), nie zawierają jednak kosztów dostawy (wysyłki). Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu odnoszące się do Produktu, jak i jego ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. 71 ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).

1.6 Korzystając z Serwisu Klienci mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego. Zakazane jest wykorzystywanie przez Klientów Serwisu w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy Sprzedawcy. W szczególności Klient nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Sprzedawcę lub osoby trzecie na jakąkolwiek szkodę majątkową. Zabronione jest pobieranie przez Klientów zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości. Sprzedawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie są objęte ochroną praw autorskich. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

2. Definicje

2.1 Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.2 Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

2.4 Sprzedawca –

.2.5 Sklep/ Serwis – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: jakoszukac.pl.

2.6 Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

2.7 Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

2.8 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.9 Produkt – dostępne w sklepie książki „Jak (nie dać się) oszukać w Internecie” dostępne w sklepie w formie papierowej (fizycznej) oraz elektronicznej (e-book) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. 2.10 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

2.11 Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu.

2.12 Uczestnik – podmiot biorący udział w przedsprzedaży Produktu.

3. Warunki przedsprzedaży

3.1. Przedsprzedaż obejmuje Produkt w formie papierowej i elektronicznej.

3.2 Przedsprzedaż Produktu i dokonywania zamówień trwa od dnia 8 lipca 2021 roku do dnia 6 września 2021 roku.

3.3 Uczestnik może nabyć jedną sztukę produktu elektronicznego i wiele sztuk produktów papierowych.

3.4 Cena Produktu wynosi 79 PLN.

3.5 Realizacja zamówienia odbywać się będzie za pośrednictwem Sklepu. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta, odbiorcy Produktów oraz miejsca dostawy. Informacje wskazane w zdaniu poprzedzającym udostępniane będą przez Klienta przy wypełnianiu formularza zamówienia dostępnego w Sklepie. Jeżeli Klient zdecyduje się na realizację Umowy poprzez dostarczenie mu zamówionego Produktu, zobowiązany jest on do obecności pod wskazanym przy składaniu Zamówienia adresem dostawy w celu jego odbioru lub do odebrania go w inny, wybrany sposób.

3.6 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia usług na rzecz Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności związanych z ograniczeniami technicznymi urządzenia z jakiego korzysta Klient, bądź ograniczeniami łączności. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za niemożność świadczenia usług na rzecz Klienta na skutek działania siły wyższej.

4 Płatność; realizacja zamówienia

4.1. W momencie zawarcia Umowy, po stronie Klienta powstaje obowiązek płatności na rzecz Sprzedawcy ceny wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnym podatkiem (cena ta nie obejmuje kosztów dostawy, wysyłki).

4.2 Klient ma do wyboru przewidziane przez Sklep formy płatności takie jak:

 a) przelew środków,

b) szybki przelew, blik (Przelewy24),

c) PayPal,

4.3 Warunkiem wydania Produktów jest zapłata.

4.4 Realizacja Zamówień będzie następowała od dnia 1 października 2021 roku dla Zamówień złożonych przed tą datą. Realizacja Zamówień będzie obejmowała wyłącznie Zamówienia posiadające status opłaconych w systemie. Terminy, o jakich mowa w niniejszym punkcie mogą ulec zmianie z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy i niezależnych od niego.

4.5 Realizacja Zamówień będzie następowała w formie wysyłki poprzez następujące kanały: a) Inpost – kurier 24h; b) Inpost -paczkomat.

4.6 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówień złożonych w ramach przedsprzedaży w przypadku niedostępności wystarczającej ilości Produktu. Uczestnik otrzymuje zwrot za zakupiony Produkt niezwłocznie po poinformowaniu go o anulowaniu Zamówienia. Z tytułu anulowania Zamówienia Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub rekompensaty, w tym również odsetek. Zamówienia, składane w ramach przedsprzedaży, realizowane są według kolejności ich składania.

4.7 Klientowi, który dokonał zakupu Produktu w ramach przedsprzedaży, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz prawo do reklamacji Produktu, na zasadach wskazanych w regulaminie Zwrotów i Reklamacji zamieszczonym na stronie Sklepu.

4.8 W sprawie ochrony danych osobowych znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu zamieszczonego na stronie Sklepu.